Chứng thư số cho cá nhân

PERSONAL ID BASIC

Mô tả tính năng 1 năm 3 năm

Gói chứng thư số cơ bản cho người dùng cá nhân với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

Gói có độ dài cặp khóa 2048 bit có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa là 1024 bit

99,000đ
249,000đ

PERSONAL ID STANDARD

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho người dùng cá nhân với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

199,000đ
349,000đ
499,000đ

PERSONAL ID PRO

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Xác thực người dùng (Authentication)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

499,000đ
899,000đ
1,198,000đ