Chứng thư số cơ quan, tổ chức

STAFF ID STANDARD 

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Xác thực người dùng (Authentication)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

299,000đ
549,000đ
699,000đ

STAFF ID PRO

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân thuộc tổ chức, với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Xác thực người dùng (Authentication)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

599,000đ
999,000đ
1,298,000đ

DEPARTMENT ID STANDARD

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho các phòng ban trực thuộc tổ chức, doanh nghiệp. Với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

699,000đ
1,299,000đ
1,798,000đ

ORGANIZATION ID STANDARD

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

Gói chứng thư số cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
- Ký số (Document Signning)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

999,000đ
1,798,000đ
2,498,000đ

ORGANIZATION ID PRO

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

Gói chứng thư số chuyên dụng cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Xác thực người dùng (Authentication)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

4,998,000đ
8,998,000đ
11,998,000đ