Chứng thư số cho phần mềm

CODE SIGNING 

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

+ Bảo vệ phần mềm của nhà sản xuất và bảo vệ  người sử dụng khi download phần mềm từ mạng về, tránh khỏi các phần mềm độc hại
+ Hỗ trợ trên các nền :
- Sun Java
- Microsoft Office and Visual Basic
- Windows Mobile
- Macro Media Shockwave
- Adobe Air
+ Đối tượng sử dụng: Các phần mềm của cá nhân, cơ quan, tổ chức

6,000,000đ
10,000,000đ
14,000,000đ