Chứng thư số website SSL

SSL PERSONAL

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

+ Bảo vệ các dữ liệu quan trọng được truyền tải qua mạng internet, mạng nội bộ hay mạng bên ngoài.
+ Sử dụng cho 1 domain
+ Đối tượng sử dụng: Web site của cá nhân, cơ quan tổ chức

2,000,000đ
3,400,000đ
4,800,000đ

SSL BASIC

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

+ Bảo vệ các dữ liệu quan trọng được truyền tải qua mạng internet, mạng nội bộ hay mạng bên ngoài.
+ Sử dụng cho tối đa 5 domain khác nhau
+ Đối tượng sử dụng: Web site của cá nhân, cơ quan tổ chức

3,000,000đ
5,000,000đ
7,000,000đ

SSL PRO 

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

+ Bảo vệ các dữ liệu quan trọng được truyền tải qua mạng internet, mạng nội bộ hay mạng bên ngoài.
+ Sử dụng cho 1 domain và các tên miền con (không giới hạn số lượng tên miền con)
+ Đối tượng sử dụng: Web site của cá nhân, cơ quan tổ chức

4,000,000đ
6,000,000đ
9,600,000đ

SSL DEVICE 

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

+ Sử dụng cho các server ký tự động cho các giao dịch điện tử
+ Đối tượng sử dụng: Thiết bị HSM

(Tùy vào mức độ giao dịch mà giá cũng khác nhau)

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ